Categories
Slovene literature

Soči

Soči by Simon Gregorčič.

Al río Soča

Simon Gregorčič

Eres hermosa, clara hija de las montañas,
bizarra en tu gracia natural,
tus profundidades diáfanas
no se inmutan por la furia oscura de la tormenta-
¡Eres hermosa, clara hija de las montañas!
Tu curso es tan vivaz y ligero
como el caminar de las jóvenes alpinas
y limpia como el aire de las montañas,
y sonora como la canción magistral
del cenit de la juventud-
¡Eres hermosa, clara hija de las montañas!
Me gusta ver tus olas alegres,
estas olas color turquesa:
el verde oscuro del césped de las montañas
y azur de las alturas
hermosamente en vertido
en el sereno del cielo azul,
en el rocío del verde de las montañas,
esta es la belleza de la que bebiste-
¡Eres hermosa, clara hija de las montañas!
¡Para mí eres mi más bello recuerdo!
Cuando desde la montaña susurras,
te me antojas un heraldo de mi hogar
que con cortesía me saluda-
¡Que Dios te guarde aquí, en medio del llano!…
¡Cuán sonora, cuán tierna murmullas,
cuán firme, cuán fuerte saltas,
cuando en medio en las montañas tu curso continúa!
Pero cuando llegas al valle,
¿por qué tu alegría pura desaparece?
¿Por qué te arrastras cansada y lenta?
¿Por qué tus voces entristecen?
¿Acaso te cuesta separarte de las montañas,
cuna de tus olas?
¿Acaso sabes que corres cerca de tumbas,
de las tumbas de la nación eslovena?
Tienes una doble pena aquí,
y en este dolor tan triste y prolongado
me pareces una lágrima,
pero incluso como una lágrima -¡hermosa!
Eres hermosa, clara hija de las montañas,
bizarra en tu gracia natural,
¡tus profundidades diáfanas
no se inmutan por la furia salvaje de la tormenta!
Pero te amenaza, oh, pobre niña,
una tormenta horrible, una tormenta terrible;
aullará desde el cálido el sur
y devastará la llanura fértil
que tu corriente riega-
¡Oh!, este día no es lejano,
sobre ti, la clara bóveda celeste,
a tu alrededor, granizo de plomo,
y lluvia de sangre, y corrientes de lágrimas,
y relámpagos y truenos, -¡oh, intensa batalla!
Los aceros cortarán aquí amargamente,
y tu corriente se teñirá de sangre:
la sangre nuestra te alimentará,
y la enemiga te profanará.
Entonces recuerda, clara Soča,
lo que tu corazón ígneo te manda:
el destino del agua
de las nubes de tu cielo.
¡Cuáles aguas habrá en tus montañas,
cuáles en tus campos floridos,
que ese día desborden
en una corriente feroz!
¡No te escondas en tus montañas,
desbórdate poderosa sobre las presas
y ahoga a los forasteros hambrientos de tierra
en las profundidades de tus olas espumosas!


To the River Soča

Simon Gregorčič

Beautiful you are, clear daughter of the mountains,
Graceful in your natural beauty,
when your transparent depths
the storm´s dark rage does not bother-
Beautiful you are, daughter of the mountains!
Your course is lively and is light
like the walk of mountain´s girls;
and clear you are as the mountain´s air
and loud you are, as a mighty song
is of the mountain´s youth-
beautiful you are, daughter of the mountains!
I like looking into your cheerful waves,
these green-blue waves:
dark greens of the mountain grass
and cheerful azure of the heights
beautifully into them it poured;
on the dews of the blue sky,
on the dews of the mountains green
beauty this you drank-
beautiful you are, daughter of the mountains!
To me you are the dearest acquaintance!
When from the mountain grooves you sound,
you seem to me a delegate from home,
bearing aplenty dear to me greeting-
May God greet you here in the middle of the mountains!…
How loudly, lovely do you sound,
how firmly, strongly do you leap,
when in the middle of the mountains your path still lies!
But when you surge on the plains,
why does your pure joy disperse?
Why tiredly you crawl and slowly,
why gloomy are your voices?
Do you separate with difficulty from the mountains,
the cradle of your waves?
Do you know that you are passing right by graves,
the graves of the Slovene homeland?
Double the grief you suffer here,
in this grief mournful and sluggish,
a big tear you seem to me,
but even as a tear-beautiful!
Beautiful you are, clear daughter of the mountains,
Graceful in your natural beauty,
when your transparent depths
the storm´s wild rage does not bother!
But oh, it threatens you poor child
a horrifying storm, a dreadful storm;
it will rumble from South warm
rampage will through fertile plain,
that your stream waters-
beware that this day is not far!
Above you a clear arch will be,
around you hail of lead
and bloody rain and stream of tears
and lightning and thunder-oh, the intense battle!
Bitterly here cut will steels,
and you will flow bloodied:
our blood will nourish you,
the enemy´s will spoil you!
Remember then, clear Soča,
what your feverish heart commands:
What will the stored waters
in the clouds of your sky,
what waters will be in your mountains,
what in your floral plains,
that moment rush it up at once,
rise, froth in a terrible current!
Do not squeeze in the bank´s confines,
wrathfully rise over dams,
and foreigners, land hungry, drown
at the bottom of the foaming waves!


Soči

Simon Gregorčič

Krasna si, bistra hči planin,
Brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin
nevihte temne srd ne moti —
krasna si, hči planin!
Tvoj tek je živ in je legak
ko hod deklet s planine;
in jasna si ko gorski zrak
in glasna si, kot spev krepak
planinske je mladine —
krasna si, hči planin!
Rad gledam ti v valove bodre,
valove te zelenomodre:
temna zelen planinskih trav
in vedra višnjevost višav
lepo se v njih je zlila;
na rosah sinjega neba,
na rosah zelenih gora
lepoto to si pila —
krasna si, hči planin!
Ti meni si predraga znanka!
Ko z gorskih prišumiš dobrav,
od doma se mi zdiš poslanka,
nesoča mnog mi ljub pozdrav —
Bog sprimi te tu sred planjav!…
Kako glasno, ljubo šumljaš,
kako čvrsto, krepko skakljaš,
ko sred gora še pot imaš!
A ko pridereš na ravnine,
zakaj te živa radost mine?
Kaj trudno lezeš in počasi,
zakaj so tožni tvoji glasi?
Težko se ločiš od hribov,
zibelke tvojega valovja?
Mar veš, da tečeš tik grobov,
grobov slovenskega domovja?
Obojno bol pač tu trpiš,
V tej boli tožna in počasna,
ogromna solza se mi zdiš,
a še kot solza – krasna!
Krasna si, bistra hči planin,
Brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin
nevihte divje srd ne moti!
Pa oh, siroti tebi žuga
vihar grozán, vihar strašán;
prihrumel z gorkega bo juga,
divjal čez plodno bo ravan,
ki tvoja jo napaja struga —
gorjé, da daleč ni ta dan!
Nad tabo jasen bo obok,
krog tebe pa svinčena toča
in dež krvav in solz potok
in blisk in grom — oh, bitva vroča!
Tod sekla bridka bodo jekla,
in ti mi boš krvava tekla:
kri naša te pojila bo,
sovražna te kalila bo!
Takrat se spomni, bistra Soča,
kar gorko ti srce naroča:
Kar bode shranjenih voda
v oblakih tvojega neba,
kar vode v tvojih bo planinah,
kar bode v cvetnih je ravninah,
tačas pridrvi vse na dan,
narasti, vzkipi v tok strašán!
Ne stiskaj v meje se bregov,
srdita čez branove stopi,
ter tujce, zemlje lačne, vtopi
Na dno razpenjenih valov!

Simon Gregorčič