Categories
Hispanic literature

Josef K (ESP, SLO, ENG)

Josef K, a tale by Héctor Daniel Olivera Campos

Josef K

Seguramente alguien estuvo diciendo mentiras sobre Josef K -fue lo primero que pensó-, puesto que sin tener conciencia de haber hecho nada malo, una mañana lo arrestaron.

Llegó el momento del juicio y Josef K sigue tan perplejo como el día en que lo apresaron. Historiadores, policías y fiscales han reiterado sucesivamente las graves acusaciones que tienen en su contra, pero Josef K sabe que no es él a quien señalan. No, no puede ser él, debe haber un error, él no puede ser el monstruo que describen, ni siquiera en ese brumoso pasado en que se cometieron los crímenes. Josef K siempre fue un hombre respetuoso y amable, así que piensa que debe de existir una confusión, quizás haya habido otro con su nombre que sí sea el verdadero asesino, otro Josef K. No sería la primera vez que se ha tomado a un inocente por un criminal al coincidir sus nombres y apellidos, esas pesadillas ocurren.

Interrogan a Josef K en el estrado sobre hechos acontecidos hace más de setenta años. Desfilan por la sala ancianos, que por entonces eran niños, que testifican acerca de las palizas, torturas y asesinatos cometidos por un jovencísimo Josef K. El fiscal esgrime, con brío y teatralidad, papeles grises y fotos amarillas. Hay retratos del criminal y fichas oficiales. Le preguntan a Josef K si se reconoce los documentos que le presentan y él niega con la cabeza.

Interviene el abogado del reo para admitir la culpabilidad de su defendido. Josef K protesta, grita repetidamente: “¡Ese monstruo no soy yo!”. El Juez le conmina a que calle o lo expulsará de la sala. Josef K, sollozando, guarda silencio y se encoge en su asiento mientras murmura: “Yo soy otro”. Prosigue el abogado, que trata de exculpar al acusado apoyándose en una circunstancia que denomina “Estado de necesidad”.

Le sigue otro turno del fiscal quien exhibe una última fotografía del criminal arremangándose para mostrar unos números tatuados. Josef K se sobresalta, son los mismos números que él lleva inscritos en la piel, en el lado interno superior de su antebrazo izquierdo. Josef K no recuerda cuándo se tatuó ni que significa dicha cifra.

El abogado deplora, en su alegato final, que se juzgue a su defendido, a Josef Kornílov, un nacionalista ucraniano preso en un campo de concentración nazi cuyo único delito fue el de sobrevivir de la única forma que pudo: convertirse en kapo, pasar a ser victimario para no morir como víctima. Es injusto, afirma el letrado, que se siente en un banquillo a un nonagenario aquejado de alzheimer incapaz de recordar lo que hizo.


Josef K

Surely someone was telling lies about Josef K – it was the first thing he thought – for one morning they arrested him without him being aware of having done anything wrong.

The time of trial has arrived and Josef K is still as perplexed as the day he was arrested. Historians, police, and prosecutors have successively reiterated the serious accusations they have against him, but Josef K knows that he is not the one they are pointing to. No, it can’t be him, there must be a mistake, he can’t be the monster they describe, not even in that hazy past when the crimes were committed. Josef K was always a respectful and kind man, so he thinks that there must be confusion, perhaps there has been another with his name that is the real murderer, another Josef K. It would not be the first time that an innocent has been taken for a criminal when their names and surnames coincide, those nightmares happen.

Josef K is questioned on the stand about events that occurred more than seventy years ago. Elderly, then children, parade through the room, testifying about the beatings, torture, and murders committed by a very young Josef K. The prosecutor wields, with verve and theatricality, grey papers, and yellow photos. There are portraits of the accused and official files. They ask Josef K if he recognizes the documents presented to him and he shakes his head.

The defendant’s lawyer intervenes to admit the guilt of his defendant. Josef K protests, repeatedly shouting: “That monster is not me!” The judge orders him to shut up or he will be expelled from the courtroom. Josef K, sobbing, is silent and shrinks in his seat while he murmurs: “I am another”. The lawyer continues, and tries to exonerate the accused by relying on a circumstance that he calls “the State of Necessity.”

It is followed by another turn of the prosecutor who exhibits the last photograph of the accused rolling up his sleeves to show some tattooed numbers. Josef K is startled, they are the same numbers that he wears inscribed on the skin, on the upper inner side of his left forearm. Josef K does not remember when he got a tattoo or what that figure means.

The lawyer deplores, in his final statement, that his client, Josef Kornílov, a Ukrainian nationalist imprisoned in a Nazi concentration camp, whose only crime was to survive the only way he could: become a kapo, pass to be a victimizer so as not to die as a victim. He is unfair, says the lawyer, who sits on a bench with nonagenarian suffering from Alzheimer’s, unable to remember what he did.


Josef K

Zagotovo je nekdo govoril laži o Josefu K – na to je najprej pomislil – saj so ga nekega jutra, ne da bi se zavedal, da je storil kaj narobe, aretirali.

Prišel je čas sojenja in Josef K je še vedno tako zmeden kot na dan aretacije. Zgodovinarji, policija in tožilci so zaporedoma ponavljali resne obtožbe, ki jih imajo proti njemu, toda Josef K ve, da on ni tisti, na katerega kažejo s prstom. Ne, ne more biti on, mora biti napaka, ne more biti pošast, ki jo opisujejo, niti v tisti megleni preteklosti, ko so bili zločini storjeni. Josef K je bil vedno spoštljiv in prijazen človek, zato si misli, da je moralo priti do zmede, morda je bil neko drug z njegovim imenom resnični morilec, še en Josef K. Ne bi bilo prvič, da bi bil nedolžni obtožen za kriminalca, ko se njuni ime in priimek ujemata, takšne nočne more se dogajajo.

Josefa K na tribuni zaslišujejo o dogodkih, ki so se zgodili pred več kot sedemdesetimi leti. Po sobi paradirajo ostareli, nato otroci, ki pričajo o pretepih, mučenju in umorih, ki jih je zagrešil zelo mlad Josef K. Tožilec vihti z entuziazmom in teatralnostjo sive papirje in rumenime fotografije. So portreti obdolženega in uradni spisi. Josefa K vprašajo, ali prepozna dokumente, ki so mu predstavljeni, in ta odkima.

Odvetnik obdolženca posreduje, da bi priznal krivdo obdolženca. Josef K protestira, večkrat zavpije: “Ta pošast nisem jaz!” Sodnik mu ukaže, naj utihne ali pa ga izžene iz sodne dvorane. Josef K ihteče molči in se skrči na svojem sedežu, medtem pa mrmra: “Jaz sem nekdo drug”. Odvetnik nadaljuje in skuša oprostiti obtoženega, pri čemer se opira na okoliščino, ki jo imenuje “samoobramba “.

Sledi še en obrat tožilca, ki razstavi zadnjo fotografijo obtoženega, na kateri si zaviha rokave in pokaže nekaj tetoviranih številk. Josef K se prestraši, gre za enake številke, kot tiste, jih nosi vklesane na koži, na zgornji notranji strani leve podlakti. Josef K se ne spomni, kdaj si je naredil tetovažo ali kaj ta številka pomeni.

Odvetnik v zadnji izjavi obžaluje, da je njegov klient Josef Kornílov, ukrajinski nacionalist, zaprt v nacističnem koncentracijskem taborišču, katerega edino kaznivo dejanje je bilo preživeti na edini način, kot je lahko: postati kapo, postati žrtvenik, da ne bi umrl kot žrtev. Nepošten je tisti, pravi odvetnik, ki sedi na zatožni klopi s stoletnikom, ki trpi za Alzheimerjevo boleznijo, in se ne more spomniti, kaj je storil.

Héctor Daniel Olivera Campos (1965) es un autor español. Su obra ha sido premiada en varias ocasiones. Dos veces ganador del Certamen de relato breve “Hipatia de Alejandría” (2013) y (2017). Así mismo, ha quedado finalista en diversos certámenes y sus relatos han sido publicados en varias antologías y revistas de literatura en España y Latinoamérica.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s